ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WDT-Services BV in deze voorwaarden aangeduid als “WDT” gevestigd te Ulft, bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60170654.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WDT-Services B.V. (verder te noemen: “WDT”) zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten aan een (rechts)persoon, verder te noemen “Opdrachtgever”, die zich verbindt daarvoor een prijs in geld te betalen.

1.2. De toepasselijkheid van (eventuele) algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt op voorhand nadrukkelijk door WDT van de hand gewezen.

1.3. WDT heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De opdrachtgever wordt geacht iedere wijziging van deze algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd, indien deze binnen zeven dagen na Schriftelijke kennisgeving van de wijzigingen niet Schriftelijk bij WDT heeft gemeld.

1.4. Voor zover de Overeenkomst bepalingen bevat die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, prevaleert hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.

1.5. Bij strijd tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

Artikel 2: Definities

Dienstverlening betekent de diensten aangeboden door WDT, zoals het begeleiden en adviseren van Opdrachtgever op het gebied van aanpassingen aan voertuigen, voertuigsystemen en/of onderdelen daarvan  en het vervaardigen en aanleveren van mogelijkerwijs in dat kader benodigde documentatie;

Documentatie betekent alle documentatie die door WDT in het kader van de Dienstverlening wordt aangeboden, verkocht en geleverd, aan Opdrachtgever. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, schriftelijke adviezen, rapportages en certificeringen begrepen;

Levering betekent het ter beschikking stellen van de Documentatie aan Opdrachtgever, als bedoeld in artikel 7 van deze algemene voorwaarden;

Opdrachtgever betekent iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die een Overeenkomst met WDT is aangegaan althans hiertoe voornemens is;

Overeenkomst betekent de Schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en WDT waarin wordt vastgelegd om welke soort Dienstverlening het gaat en op basis van welke specifieke voorwaarden en omstandigheden, WDT haar werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zal verrichten;

Schriftelijk betekent op schrift, per e-mail, via de website van WDT of langs een andere tussen Opdrachtgever en WDT overeengekomen elektronische weg waarbij berichten worden opgeslagen en binnen redelijke termijn leesbaar kunnen worden gemaakt;

WDT betekent de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WDT-Services B.V. 

Artikel 3. Totstandkoming en inhoud van de Overeenkomst

3.1. Alle door WDT gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. WDT kan haar aanbiedingen en offertes te allen tijde herroepen, ook nadat het aanbod door Opdrachtgever is aanvaard.

3.2. De Overeenkomst tussen WDT en Opdrachtgever wordt Schriftelijk aangegaan. WDT bevestigt de van Opdrachtgever ontvangen opdracht door aan Opdrachtgever een opdrachtbevestiging toe te zenden. Opdrachtgever zal deze ondertekend aan WDT retourneren, waarmee de Overeenkomst tussen WDT en Opdrachtgever tot stand komt.

3.3. Aanvullingen op en/of wijzigingen aan de Overeenkomst zijn slechts geldig indien zij expliciet en Schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 4: Omvang van de Dienstverlening

4.1. WDT houdt zich in het kader van haar Dienstverlening slechts bezig met advisering en begeleiding van Opdrachtgever en het vervaardigen en aanleveren van de benodigde Documentatie.

4.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat de Dienstverlening expliciet niet het verrichten van de in de Documentatie aanbevolen/geadviseerde werkzaamheden, respectievelijk het leveren en/of installeren van de in de Documentatie benoemde/aanbevolen onderdelen.

4.3. Voor de in het tweede lid bedoelde werkzaamheden geldt dat Opdrachtgever die werkzaamheden voor eigen rekening en risico door een derde zal doen laten verrichten. WDT is in dat kader geen partij en staat op geen enkele wijze in voor de kwaliteit en deugdelijkheid van de werkzaamheden die een derde (conform het advies/de aanbeveling van WDT) in opdracht van Opdrachtgever verricht, evenals voor de kwaliteit van de onderdelen die de derde in dat kader mogelijkerwijs in/aan het voertuig van Opdrachtgever aanbrengt. 

Artikel 5: Adviezen en verstrekte informatie

5.1 Als Opdrachtgever aan WDT informatie verstrekt mag WDT uitgaan van de juistheid en volledigheid daarvan.

5.2. WDT staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar vervaardigde en aan Opdrachtgever geleverde Documentatie.

5.3 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van WDT die niet direct betrekking hebben op de Dienstverlening.

Artikel 6. Prijzen

6.1. Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief btw. Tenzij WDT en Opdrachtgever anders zijn overeengekomen zijn transport-, verzend- en/of portokosten, uit- en invoerrechten, inklaringskosten, belastingen e.d. voor rekening van Opdrachtgever.

6.2 Alle prijzen zijn erop gebaseerd dat Opdrachtgever de Documentatie afhaalt op het kantooradres van WDT aan ’t Goor 41 te (7071PC) Ulft. De Documentatie kan op verzoek van Opdrachtgever op een andere wijze worden geleverd. De kosten die aan die afwijkende wijze van levering verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever.

6.3 Voor of bij het sluiten van de Overeenkomst vastgestelde prijzen mogen in geval van na het sluiten van de Overeenkomst, maar vóór de levering van de Documentatie, ingetreden wijzigingen in kostprijsbepalende factoren door WDT met inachtneming van de gewijzigde bedragen worden verhoogd. 

Artikel 7: Levering, levertijd en wijze van aflevering

7.1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de Levering van de Documentatie door middel van afhaling daarvan door Opdrachtgever op het kantooradres van WDT aan ’t Goor 41 te (7071PC) Ulft.

7.2 De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in op het moment dat alle door Opdrachtgever te verstrekken gegevens die voor de uitvoering van de Dienstverlening noodzakelijk zijn, volledig door WDT zijn ontvangen.

7.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode geldt steeds als een streeftermijn en geldt nimmer als een fatale termijn.

7.4. Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft Opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. Opdrachtgever vrijwaart WDT voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.

7.5. WDT is gerechtigd haar prestatie(s), respectievelijk werkzaamheden, uit hoofde van de Dienstverlening in gedeelten te verrichten.

Artikel 8: Overmacht

8.1. Een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen kan WDT niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.

8.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door WDT ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan zij afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

8.3. WDT heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door overmacht tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen jegens Opdrachtgever na te komen. De overeengekomen levertijd wordt in dat geval verlengd met de tijd die WDT nodig heeft om de opdracht uit te voeren nadat de overmachtssituatie is komen te vervallen.

8.4 Indien door overmacht de leveringstermijn meer dan zes maanden wordt vertraagd, zijn zowel WDT als Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte partieel te ontbinden, zonder dat WDT en Opdrachtgever over en weer tot enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook zijn gehouden.

Artikel 9: Facturering en betaling

9.1. WDT is gerechtigd tot facturering na iedere deellevering of gedeeltelijke uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

9.2. Opdrachtgever is verplicht de in rekening gebrachte prijs binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek, korting of verrekening te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever heeft niet het recht zich op opschorting, respectievelijk verrekening, te beroepen.

9.3 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, als Opdrachtgever faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, of wordt ontbonden.

9.4. Zodra de betalingstermijn is verstreken verkeert Opdrachtgever in verzuim. De betalingstermijn is derhalve een fatale termijn.

9.5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim de wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke laatste ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief btw bedraagt, met een minimum van € 200,00.

Artikel 10. Klachten

10.1 Opdrachtgever kan op een gebrek in de overeengekomen prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij WDT heeft geklaagd.

10.2. Opdrachtgever dient klachten over de factuur, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn van de desbetreffende factuur bij WDT hebben ingediend.

Artikel 11: Garantie en overige aanspraken

11.1 WDT garandeert de juistheid en volledigheid van de door haar in het kader van haar Dienstverlening vervaardigde en aan Opdrachtgever geleverde Documentatie.

11.2. WDT garandeert dat de Documentatie in lijn is met de huidige wet- en regelgeving en/of overige relevante richtlijnen.

11.3. Garantie op werkzaamheden als bedoeld in artikel 4.3 wordt door WDT expliciet uitgesloten.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is WDT gehouden haar contractuele verplichtingen, met inachtneming van artikel 9 en artikel 11, alsnog na te komen.

12.2 WDT sluit iedere aansprakelijkheid voor directe schade, indirecte schade en/of gevolgschade, hoe dan ook genaamd en op welke grondslag dan ook gebaseerd, veroorzaakt door WDT, haar ondergeschikten, ingeschakelde hulppersonen en/of haar Documentatie uitdrukkelijk uit, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

12.3. Mocht de uitsluiting van de aansprakelijkheid in artikel 12.2 geen standhouden, dan is de schadevergoeding beperkt tot eenmaal het factuurbedrag (exclusief btw) voor de Dienstverlening waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, althans in verband waarmee de aansprakelijkheid is ont staan. De vergoeding van de schade is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van WDT in voorkomend geval wordt uitbetaald.

12.4. Opdrachtgever zal WDT op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op WDT terzake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten

13.1. De intellectuele eigendomsrechten van WDT op al hetgeen WDT in de uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtgever verstrekt, waaronder in ieder geval tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, ontwerpen, processen en modellen blijven berusten bij WDT.

13.2. Wanneer bij de uitvoering van de Overeenkomst tussen WDT en Opdrachtgever intellectuele eigendomsrechten ontstaan, dan berusten de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, bij WDT. Voor zover de intellectuele eigendomsrechten krachtens de wet bij Opdrachtgever komen te rusten, draagt Opdrachtgever deze intellectuele eigendomsrechten bij voorbaat over aan WDT en zal Opdrachtgever indien nodig zijn medewerking verlenen aan deze overdracht en verleent hij voorts bij voorbaat een onherroepelijke volmacht waarmee WDT al hetgeen kan doen wat nodig is waardoor de intellectuele eigendomsrechten bij WDT komen te rusten. Opdrachtgever doet, voor zover wettelijk toegestaan, afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten die bij Opdrachtgever blijven berusten, dan wel verbindt Opdrachtgever zich ertoe om deze persoonlijkheidsrechten in het economische verkeer niet uit te oefenen.

13.3. Op het moment dat Opdrachtgever ermee bekend is dat derden inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van WDT, dient Opdrachtgever WDT onverwijld daarvan in kennis te stellen.

Artikel 14. Privacy

14.1. Wanneer WDT dan wel Opdrachtgever tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst persoonsgegevens die door de ander zijn verstrekt, verkrijgt en hij deze persoonsgegevens verwerkt, zal hij de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

14.2. Indien WDT dan wel Opdrachtgever als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt aangemerkt, komen WDT en Opdrachtgever schriftelijk een verwerkersovereenkomst overeen die voldoet aan het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

14.3. WDT en Opdrachtgever informeren elkaar binnen vijf (5) werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de toezichthoudende autoriteit of de betrokkene ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst. WDT en Opdrachtgever verlenen elkaar over en weer de medewerking die vereist is om aan de verzoeken van betrokkenen of de toezichthoudende autoriteit te voldoen.

14.4. Opdrachtgever vrijwaart WDT voor de aan WDT opgelegde bestuurlijke sancties, herstelsancties en bestraffende sancties in het kader van verwerkingen die WDT bij de uitvoering van de Overeenkomst uitvoert.

Artikel 15: Verplichtingen Opdrachtgever

15.1. Indien Opdrachtgever een professionele partij is die, op basis van de door WDT aan haar verstrekte Documentatie, aanpassingen verricht aan het voertuig van een derde, is Opdrachtgever verplicht om de gegevens van die derde deugdelijk te registreren in een geactualiseerd bestand.

15.2. Het in het eerste lid bedoelde geactualiseerde bestand bevat in ieder geval de volgende gegevens:

15.3. Opdrachtgever stelt op eerste verzoek van WDT het in dit artikel bedoelde geactualiseerde bestand aan WDT ter beschikking.

15.4. Ingeval van een terugroepactie verleent Opdrachtgever alle medewerking aan WDT teneinde te bewerkstelligen dat de derden, als bedoeld in dit artikel, daaromtrent worden geïnformeerd. 

Artikel 16: Geheimhouding

16.1. Opdrachtgever zal in het kader van deze Overeenkomst alle informatie waarvan zij in verband met het sluiten of de uitvoering van deze Overeenkomst kennisneemt, en waarvan zij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op geen enkele wijze aan een derde openbaren. De geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover openbaarmaking voor de uitvoering van deze Overeenkomst noodzakelijk is, dan wel indien Opdrachtgever op grond van enig wettelijk voorschrift verplicht is tot openbaring daarvan.

16.2. Indien Opdrachtgever een professionele partij is zal zij deze geheimhoudingsplicht ook aan haar personeel opleggen, respectievelijk ten opzichte van derden bedingen.

Artikel 17: Verval van recht

17.1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten van Opdrachtgever jegens WDT in ieder geval één jaar na de dag waarop het vorderingsrecht is ontstaan, tenzij binnen deze termijn de vordering bij de bevoegde rechter aanhangig wordt gemaakt.

Artikel 18: Diverse bepalingen

18.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze algemene voorwaarden in hun geheel nietig of vernietigbaar zijn, Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar (en vervolgens vernietigd) mocht zijn, wordt zij door WTD vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benadert.

18.2 Opdrachtgever kan vorderingen op WDT, uit welke hoofde dan ook, niet overdragen aan een derde. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 83, lid 2 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen WDT en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

19.2. Alle geschillen welke naar aanleiding van door deze algemene voorwaarden beheerste verhoudingen tussen WDT en Opdrachtgever mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter van Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen.