ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WDT-Service B.V., in deze voorwaarden ieder individueel aangeduid als “WDT”, gevestigd te Zevenaar, bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60170654.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de beslo-ten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WDT-Services B.V. , hierna aan te duiden met ‘WDT’.
1.2. De wederpartij van WDT wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘opdrachtgever’.
1.3. Indien de opdrachtgever éénmaal een overeenkomst met WDT heeft gesloten op basis van de onderhavige voor-waarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijze geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden door dat feit toepasselijk op iedere volgende met WDT te sluiten overeenkomst ook indien bij het sluiten van de betreffende overeenkomst deze voorwaarden daarop niet uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard, noch daarnaar is verwezen.
1.4. Bij strijd tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert steeds de Nederlandse tekst.
1.5. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en WDT gesloten overeenkomst en deze algemene voor-waarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.
1.6. Van alle door WDT gehanteerde voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover dat door WDT schriftelijk is bevestigd.
1.7. Door met WDT een overeenkomst aan te gaan doet de opdrachtgever afstand van eventueel door haar gehan-teerde voorwaarden, hoe ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten met WDT uitsluitend de door WDT gehanteer-de voorwaarden van toepassing zijn.
1.8. Onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden mede begrepen per fax, e-mail of ander elektronisch medium.
1.9. Wanneer er als leveringsconditie één van de ‘Incoterms’ is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.

Artikel 2: Aanbiedingen en bevestigingen
2.1. Alle door WDT gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzi-gingen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
2.2 Alle opgaven en/of vermeldingen door WDT met betrekking tot haar documenten en/of diensten (zoals afbeeldin-gen, tekeningen, website e.d.) worden naar beste weten gedaan, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door WDT uitdrukkelijk voorbehouden.
2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af kantoor te Zevenaar, conform de leveringscon-ditie “ex works” (EXW, Incoterms). De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, kosten van vervoer, verzekering.
2.4. Als de opdrachtgever de aanbieding niet aanvaardt, heeft WDT het recht alle kosten die zij redelijkerwijs heeft moeten maken om haar aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.
2.5. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien WDT de opdracht van de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd. Aanvullingen en/of wijzigingen van een overeenkomst zijn alleen van kracht voor zover deze door WDT schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom
3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, berusten alle rechten van intellectuele eigendom en soortgelijke rechten, waaronder maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rech-ten, op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken, waaronder door WDT gedane aanbiedingen, adviezen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, voorbeelden, programmatuur, software enz., uitsluitend bij WDT.
3.2. De rechten op de in artikel 3.1 genoemde gegevens blijven eigendom van WDT ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelij-ke schriftelijke toestemming van WDT niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan WDT per overtreding van deze bepaling een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,–. Deze boete kan worden gevorderd naast schadevergoeding op grond van de wet.
3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in artikel 3.1, op eerste verzoek binnen de door WDT gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan WDT een onmiddellijk op-eisbare boete verschuldigd van € 1.000,– per dag. Deze boete kan worden gevorderd naast schadevergoeding op grond van de wet.
3.4 Op het moment dat opdrachtgever ermee bekend is dat derden inbreuk maken op de intellectuele eigendoms-rechten van WDT, dient opdrachtgever WDT daar onverwijld van in kennis te stellen.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en documenten
4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van WDT krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
4.2. Als opdrachtgever aan WDT gegevens, tekeningen, ontwerpen, enz. verstrekt , mag WDT uitgaan van de juistheid hiervan en zal WDT haar aanbieding en werkzaamheden hierop baseren. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van de door of namens opdrachtgever aan WDT verstrekte inlichtingen en gegevens die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen.
4.3. Opdrachtgever vrijwaart WDT voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, testen en dergelijke.

Artikel 5: Levering, levertijd en wijze van aflevering
5.1. De overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt door WDT bij benadering vastgesteld en geldt nim-mer als een fatale termijn, tenzij dat schriftelijk is overeengekomen.
5.2. De door WDT opgegeven levertijd gaat in op het moment dat alle gegevens (foto’s, kopieën en voertuiggegevens) die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn, volledig door WDT zijn ontvangen.
5.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geeft overschrijding van de opgegeven levertijd opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen levertijd brengt WDT niet in verzuim. Bij niet-tijdige levering dient opdrachtgever WDT schriftelijk in gebreke te stellen.
5.4. WDT is niet gebonden aan al dan niet uiterste levertijden die niet meer gehaald kunnen worden vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Evenmin is WDT gebonden aan een al dan niet uiterste levertijd als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de over-eenkomst zijn overeengekomen. WDT is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.
5.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft opdrachtgever of een derde in geen enkel geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6: Prijs en prijswijziging
6.1. Alle prijzen zijn in euro’s (tenzij anders aangegeven) exclusief omzetbelasting.
6.2. Indien lonen, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten, valutakoersen en andere factoren, die de prijs mede bepalen, na het sluiten van de overeenkomst een verhoging ondergaan en de nakoming van de overeenkomst nog niet is voltooid, is WDT gerechtigd de koopprijs dienovereenkomst te verhogen.
6.3 WDT is nimmer verplicht orders te accepteren tegen in voorgaande overeenkomsten met opdrachtgever overeen-gekomen prijzen.
6.4. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in artikel 6.2 te voldoen tegelijk met
betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

Artikel 7: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
7.1. WDT heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen na te komen.
7.2. Onder omstandigheden die niet door WDT te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van WDT niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen; weersomstandigheden, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van informatie, het verloren gaan van de te verwerken documenten, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeper-kingen.
7.3.WDT is niet meer bevoegd tot opschorting als tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd .De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden middels een schriftelijke verklaring. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1. Onverminderd de verplichtingen van WDT, is WDT niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte, materiële of immateriële schade hoe dan ook genaamd, die opdrachtgever of een derde lijdt in verband met, of voortvloeiende uit een met WDT aangegane overeenkomst, fout, tekortkoming of verzuim van WDT, een door WDT geleverd docu-ment en/of hersteld verleende dienst of door welke (andere) oorzaak dan ook, tenzij:
a) WDT terzake schadeverzekerd is en die verzekering tot uitkering overgaat; in dat geval is de aansprakelijkheid in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder die verzekering wordt uitbetaald;
b) opdrachtgever of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van één of meer bestuurders van WDT.
8.2 Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat de in artikel 8.1 omschreven beperking van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat de door WDT te betalen schadevergoeding –inclusief boetes- nooit hoger zal (kun-nen) zijn dan het bedrag dat de opdrachtgever uit hoofde van de bestelling of opdracht waaruit de schadeaanspraak voortvloeit, exclusief BTW aan WDT heeft betaald, c.q. verschuldigd is.
In alle gevallen geldt echter dat WDT nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade waaronder begrepen gederfde winst, waardevermindering van producten, bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen.
8.3. In alle gevallen waarin WDT een beroep toekomt op het in dit artikel bepaalde, kunnen eventuele aangesproken werknemers(s) daarop eveneens een beroep doen, als was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werkne-mer(s) bedongen.
8.4. Opdrachtgever zal WDT op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op WDT te zake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten.
8.5. Opdrachtgever is verplicht, tenzij dit gegeven de omstandigheden redelijkerwijs niet van hem kan worden ge-vergd, in goed overleg WDT de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn op kosten van WDT de tekortko-ming waarvoor WDT aansprakelijk is, te herstellen of de uit die tekortkoming voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
8.6. Het recht van opdrachtgever op schadevergoeding vermindert niet diens verplichtingen te betalen conform de overeenkomst.

Artikel 9: Klachten
9.1. De opdrachtgever is verplicht bij of terstond na aflevering te controleren of het afgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt, de zaken met name op volledigheid te onderzoeken. Geconstateerde tekortkomingen en/of onvolle-digheden, dient de opdrachtgever op straffe van verval van iedere aansprakelijkheid ter zake, terstond, doch uiterlijk binnen 24 uur na levering schriftelijk aan WDT te melden.
9.2 Indien de opdrachtgever niet tijdig conform dit artikel heeft geklaagd en/of niet heeft gehandeld conform de ove-rige voorschriften zoals deze volgen uit dit artikel, kan de opdrachtgever zich er niet meer op beroepen dat hetgeen is (af)geleverd niet beantwoordt aan de overeenkomst.
9.3 Documenten of diensten waarover geklaagd is, dienen op eerste verzoek van WDT aan haar te worden geretour-neerd. Deze retourzending geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeenge-komen.

Artikel 10: Verplichtingen opdrachtgever
10.1. De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een geactualiseerd bestand van de uiteindelijke afnemers van de door WDT aan opdrachtgever geleverde zaken. Dat bestand bevat in ieder geval de volgende gegevens: naam, adres en woonplaats van die afnemers, een omschrijving van de aan die afnemers geleverde zaken, met inbegrip van auto technische gegevens, het factuurnummer van iedere zaak en de datum waarop de zaak aan de uiteindelijke af-nemer is geleverd, alsmede vermelding van het doel waarmee de zaak door de afnemer is aangeschaft.
10.2. De opdrachtgever stelt op eerste verzoek het in artikel 10.1. bedoelde bestand aan WDT ter beschikking.
10.3. Ingeval van een terugroepactie verleent opdrachtgever alle medewerking om de aanwijzingen van WDT op te volgen. Voor rekening van opdrachtgever komen enkel de kosten die in dat kader zijn gemoeid met de inzet van per-soneel van de opdrachtgever en zijn bedrijfsmiddelen.
10.4. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van deze goederen of diensten niet nakomt en WDT lijdt daardoor schade, heeft WDT aanspraak op vergoeding van die schade op de opdrachtgever.

Artikel 11: Niet afgenomen documenten of diensten
11.1. Wanneer documenten of diensten na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, verkeert opdrachtge-ver zonder ingebrekestelling in verzuim. Niet afgenomen documenten of diensten worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. De opdrachtgever blijft de koopprijs inclusief rente, kosten en schade verschuldigd aan WDT.
11.2. In de in artikel 11.1 genoemde gevallen, is WDT gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de documenten aan derden te verkopen. De verkoopopbrengst wordt in minder ge-bracht op de vordering voortvloeiende uit artikel 11.1.

Artikel 12: Facturering en betaling
12.1. WDT is gerechtigd tot facturering ook na iedere deellevering of gedeeltelijke uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.
12.2. De opdrachtgever is verplicht de in rekening gebrachte prijs binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek, korting of verrekening te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
12.3. Klachten over het factuurbedrag dient de opdrachtgever binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan WDT kenbaar te maken, na ommekomst van welke termijn de opdrachtgever wordt geacht in te stemmen met het factuur-bedrag.
12.4. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist als:
a. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
b. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
c. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
d. opdrachtgever een of meer verplichtingen, ongeacht of deze uit een overeenkomt dan wel uit de wet voortvloeien, niet nakomt.
12.5 De opdrachtgever is, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkel verstrij-ken van de betalingstermijn.
12.6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim de wettelijke han-delsrente verschuldigd. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, ver-meerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
12.7. Opdrachtgever is de buitengerechtelijke incassokosten direct na het vervallen van de afgesproken betaaltermijn verschuldigd zonder voorafgaande schriftelijke aanmaning. Deze kosten belopen tenminste 15% van de nog verschul-digde hoofdsom met een minimum van € 200,00. WDT is slechts gehouden de gemaakte kosten te bewijzen voor zover die het in de voorafgaande zin bedoelde percentage en bedrag te boven gaan.

Artikel 13: Zekerheidstelling
13.1. WDT is te allen tijde gerechtigd om de vooruitbetaling of voldoende zekerheid tot het nakomen van de betalings-verplichting van de opdrachtgever, of het aanvullen van gestelde zekerheid te verlangen en eerst te leveren of met leveringen voort te gaan nadat deze vooruitbetaling is ontvangen of deze zekerheid is gesteld c.q. aangevuld. De op-drachtgever is aansprakelijk voor de door WDT door deze vertraging te lijden schade.
13.2. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen aan het verlangen van WDT tot voorafgaande betaling of zeker-heidstelling heeft voldaan, is WDT bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
14.1. Na levering blijft WDT eigenaar van geleverde documenten zolang opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijk-soortige overeenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, ren-te en kosten, niet heeft voldaan.
14.2. Zolang er op door WDT geleverde documenten een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze zaken buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. Indien en voor zover opdrachtgever de goe-deren op krediet verkoopt aan derden, dan dient opdrachtgever in de overeenkomst met die derde een eigendoms-voorbehoud te bedingen.
14.3. Nadat WDT haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde documenten eigenmachtig te-rughalen. Opdrachtgever staat WDT toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. Na terugneming zal op-drachtgever een creditnota ontvangen ter hoogte van de op dat moment geldende marktwaarde van de teruggenomen goederen, waarbij als maximum de originele koopprijs geldt. Bij de creditering van de goederen zullen de kosten ver-band houdende met het terugnemen van de goederen en de daardoor geleden schade door WDT worden verrekend.
14.4. De opdrachtgever heeft een zorgplicht met betrekking tot de documenten vallende onder het
eigendomsvoorbehoud. Opdrachtgever dient in het kader van deze zorgplicht de goederen te verzekeren en verze-kerd te houden tegen alle gebruikelijke gevaren, waaronder, doch niet uitsluitend, brandgevaar.
14.5. Als WDT geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, ver-vormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan WDT te verpanden.

Artikel 15: Verval vorderingsrechten
15.1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten van op-drachtgever jegens WDT uit hoofde van of samenhangend met een bestelling of opdracht waartoe te rekenen vorde-ringen tot vergoeding van schade en/of boetes- in ieder geval twee jaar na de dag waarop de betreffende documenten of diensten of de verrichte werkzaamheid waarmee de vordering verband houdt aan opdrachtgever is gefactureerd tenzij binnen deze termijn de vordering(en) bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.

Artikel 16: Beëindiging
16.1. Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van WDT en WDT hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. WDT heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 17: Ontbinding
17.1. WDT is gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de overeen-komst met haar leverancier om welke reden dan ook wordt ontbonden of om andere reden niet door haar of haar toeleverancier wordt uitgevoerd, met als gevolg dat WDT niet over de juiste informatie beschikt om de opdracht te kunnen uitvoeren. In dat geval is WDT slechts gehouden tot vergoeding dan wel creditering van de door haar in reke-ning gebrachte koopprijs onder teruggave door de opdrachtgever, voor zover van toepassing, van het aan haar uit hoofde van die overeenkomst reeds geleverde.

Artikel 18: Geheimhouding
18.1. De opdrachtgever zal de overeenkomst en al hetgeen waarvan hij in verband met het sluiten of de uitvoering van deze overeenkomst kennis krijgt en waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op geen enkele wijze aan een derde openbaren. Opdrachtgever zal deze geheimhoudingsplicht ook van haar personeel en/of derden bedingen. De vorige zin geldt niet voor zover openbaarmaking voor de uitvoering van deze overeen-komst noodzakelijk is of de opdrachtgever tot openbaarmaking verplicht is op grond van enig wettelijk voorschrift.

Artikel 19: Conversie en bepalingen die van kracht blijven
19.1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is. 7 / 8
Na het eindigen van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd zijn.

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1. Op alle overeenkomsten tussen WDT en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
20.2. Eventuele geschillen ingevolge of in verband met de overeenkomst zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter te Zutphen, met dien verstande dat WDT ook bevoegd is het geschil aan te brengen bij een andere bevoegde rechter.